ប្រាក់​ ៣.៤ លានកោដិដុល្លារដែលជាកន្លែងដែលវិនិយោគិន“ លាក់ខ្លួនមួយរយៈ”​The $3.4 Trillion Haven Where Investors ‘Hide Out for a While’

នៅពេលដែលការភ័យខ្លាចចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយតម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកវិនិយោគអាមេរិកជាច្រើនកំពុងរកប្រាក់ចំណេញពីមូលនិធិទីផ្សារប្រាក់។

As fears of a global economic slowdown deepen and stock prices swing wildly, many U.S. investors are running for cover in money-market funds.​

Fully stories: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-15/the-3-4-trillion-haven-where-investors-hide-out-for-a-while?

0

Your Cart